Dołożyliśmy - i nadal będziemy - wielkich wysiłków, aby zapewnić dokładne i aktualne informacje. Jednakże, nie udzielamy żadnych gwarancji ani zapewnień, wyraźnych lub domniemanych, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie lub odniesienia są dokładne i kompletne. Ponadto, BIBUS METALS AG nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub karne szkody wynikające z użycia, dostępu lub niemożności, dotyczy to wszelkich odniesień do produktów i usług świadczonych przez BIBUS METALS AG. Informacje na tej stronie internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. BIBUS METALS AG może także dokonywać ulepszeń i / lub zmian w produktach i / lub programach opisanych w tej publikacji w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia i nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za ewentualne konsekwencje takich zmian.

Informacje BIBUS METALS AG publikuje w sieci www mogą zawierać odniesienia lub odsyłacze do produktów BIBUS METALS AG, programów i usług - ilustrowane i opisane – które nie są ogłaszane i dostępne w danym kraju. Takie odniesienia nie oznaczają, że BIBUS METALS AG zamierza wprowadzić te produkty, programy lub usługi w danym kraju. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego przedstawiciela BIBUS METALS AG.

To Państwo muszą podjąć środki ostrożności w celu zapobiegania, aby wybrane do użytku treści były wolne od takich elementów jak wirusy, robaki, konie trojańskie i inne elementy o charakterze destrukcyjnym. W żadnym wypadku BIBUS METALS AG nie będzie pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne lub inne szkody spowodowane przez użytkowanie tej strony, lub jakiejkolwiek innej powiązanej stronie internetowej, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, przerwy w działalności, utratę programów lub innych danych w systemie obsługi informacji lub w inny sposób, nawet jeśli są wyraźnie poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.

Nasze informacje relacji inwestorskich zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości, oparte są na aktualnych oczekiwaniach, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić. Te czynniki ryzyka i niepewności obejmują ryzyko technologiczne i niepewności związane z procesem rozwoju, które mogą spowodować zakończenie prac rozwojowych, opóźnienie wprowadzenia produktu, lub znacząco zmniejszoną ilość produktów pierwotnie zaakceptowanych przez konsumentów.